PL

GENERAL RULES


REGULAMIN FESTIWALU GIER PIXEL HEAVEN 2021 (zwanego dalej ?Imprezą?)

1. Organizator: Idea Ahead z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 36A lok. 93A, email: info@idea-ahead.com

2. Godziny otwarcia dla publiczności:

8.10.2021: 16.30 ? 21.00

9.10.2021: 10.00 ? 2.00

10.10.2021: 10.00 ? 16.00

3. Miejsce: Warszawska Szkoła Filmowa i Kino Elektronik, ul. Gen Zajączka 7, Warszawa

4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu na którym przeprowadzana jest Impreza oraz z urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

6. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

1) Służby Porządkowe, Służby Informacyjne ? oznaczają osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia legitymujących się identyfikatorem, podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy.

2) Bilet ? oznacza papier wartościowy wystawiany na okaziciela, którego okazanie uprawnia do otrzymania opaski indywidualnego wielorazowego wejścia na Imprezę. Bilet przy wejściu na Teren Imprezy są kontrolowane przez Organizatora

3) Uczestnik Imprezy ? oznacza osobę, która skorzystała z uprawnień wynikających z posiadanego przez nią Biletu lub Karnetu i która znajduje się na Terenie Imprezy.

7. Bilety sprzedawane są poprzez system online evenea.pl na stronie https://app.evenea.pl/event/ph2020 oraz stacjonarnie przy wejściu na Teren Imprezy. Cennik dostępny jest na stronie https://app.evenea.pl/event/ph2020.

8. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej Bilet.

9. Osoby obecne na Imprezie zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora i służb porządkowych.

10. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

11. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy.

12. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do uprzątnięcia zajmowanego miejsca i posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.

13. Z terenu zostaną usunięte osoby, które zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób; wniosły niebezpieczne lub zabronione środki i przedmioty.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Imprezy

15. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.

16. Organizator dokłada wszelkich starań aby organizować wydarzenie w sposób przyjazny dla uczestników i odwiedzających, nie jest jednak zobowiązany do uwzględniania wskazań czy szczególnych oczekiwań, jeżeli mogłyby one wpływać negatywnie na porządek, bezpieczeństwo czy dobrą organizację.

17. W przypadku nie stosowania się Uczestnika do postanowień regulaminu, organizator może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Imprezie

18. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy w szczególności poprzez:

1) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,

2) powołanie kierownika ds. bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi oraz organizującego ich pracę,

3) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.

19. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

20. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, a także wszelkiego innego mienia. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

21. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

2) przeglądania zawartości bagaży lub odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne i niedozwolone

3) w przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego lub zachowania niezgodnego z Regulaminem wezwać posiadacza Biletu lub Karnetu lub Uczestnika Imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu Imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki, do stosowania których Służby te są uprawnione, celem wyegzekwowania powyższego żądania,

4) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2213, z późn. zm.),

5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,

6) wymienione w niniejszym ustępie czynności powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby w stosunku do której zostały podjęte.

22. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

23. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.10.2021 r. i obowiązuje do dnia zakończenia Imprezy.

ORGANIZATION PARTNER

GOLDEN SPONSORS

SILVER PARTNER

Press Partner

TECHNOLOGICAL PARTNER

INDIE SUPPORTER

TAXI PARTNER

CREATIVE PARTNER

MEDIA

FRIENDS

CONTACT

Questions, propositions, ideas? Contact us!

 

CONTACT THE SKIPPER

Robert ?Lapusz? Lapinski / robert@pixel-magazine.com

I am a happy owner of ZX Spectrum+ with Kempston interface and green Neptun 156 screen. See you at Pixel Heaven 2021.