PL

BRING YOUR GAME!


NO-CRUNCH GAME JAM EDITION

NO-CRUNCH GAME JAM!

A skoro Pixel Heaven to od zawsze gry i retro – game jam musi łączyć obie rzeczy. Tak więc uczestnicy będą mieli za zadanie stworzyć grę na temat zadany przez Organizatora.


W odróżnieniu do ubiegłorocznej edycji nie będziemy zmuszać uczestników do kodowania w trakcie imprezy, a tym samym narażać na brak możliwości udziału w atrakcjach Piel Heaven 2020. Temat przewodni ogłosimy 11 maja, tak, żeby uczestnicy mieli czas na przygotowanie i dostarczenie gotowej gry.

Głosowanie na gry przez publiczność i wręczenie Nagród odbędzie się na scenie głównej Festiwalu w niedzielę 31 maja o godzinie 14.00.
Udział jest bezpłatny, pod warunkiem przesłania zgłoszenia i akceptacji poniższego Regulaminu. Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia. Poza niewątpliwym prestiżem gwarantujemy atrakcyjne nagrody!


>> ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W NO-CRUNCH GAME JAM <<


REGULAMIN NO-CRUNCH GAME JAM

1. Organizatorem NO-CRUNCH GAME JAM, zwanego dalej „Jamem”, jest Idea Ahead, al. KEN 36A lok. 93A, 02-797 Warszawa.

2. Niniejszy Regulamin określa przedmiot, zasady i warunki Jamu, który odbędzie się jako impreza towarzysząca Festiwalowi Gier Pixel Heaven 2020.

3. Uczestnikami Jamu mogą być osoby pełnoletnie, które ukończyły co najmniej 18 rok życia albo osoby niepełnoletnie posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uprawniającą do udziału w Konkursie.

4. Przystępując do Jamu, uczestnicy potwierdzają akceptację Regulaminu i wszystkich jego postanowień. Uczestnik biorący udział w Jamie zobowiązany jest do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad.

5. Udział w Jamie jest nieodpłatny i otwarty, pod warunkiem rejestracji u Organizatora w terminie do 30 kwietnia 2020 r. W celu rejestracji należy wypełnić FORMULARZ.

6. Organizator rezerwuje sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników, jeśli liczba chętnych przekroczy możliwość przeprowadzenia prezentacji wszystkich gier w trakcie Pixel Heaven 2020 ze względów czasowych.

7. Uczestnicy Jamu otrzymają darmowe wejściówki ONE DAY VISITOR na Festiwal Gier Pixel Heaven 2020.

8. Uczestnicy Jamu są zobowiązani do dostarczenia gotowych projektów do organizatora do dnia 27 maja. Jest to warunkiem udziału w finale. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia projektów w przypadku, gdy nie spełniają one tematyki, nie działają, bądź z innych, uzasadnionych powodów.

9. Uczestnicy Jamu podlegają tym samym regulacjom, co inni goście Festiwalu Gier Pixel Heaven 2020.

10. Gry mogą być tworzone indywidualnie, lub przez zespoły, liczące do trzech członków.

11. Uczestnik przystępując do Jamu potwierdza, iż wyraża zgodę na publikowanie przez Organizatora swojego utrwalonego podczas Konkursu wizerunku w postaci zdjęcia i/lub nagrania za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w prasie i internecie.

12. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją Jamu.

13. Uczestnicy nie mogą zamieszczać w pracach treści niedozwolonych przez przepisy prawa lub naruszających ogólnie przyjęte normy moralne i obyczajowe. Organizator Jamu ma prawo do dyskwalifikacji gry niezgodnej z Regulaminem.

14. Prezentacja prac konkursowych odbędzie się na głównej scenie Festiwalu Gier Pixel Heaven 2020, w dniu 31 maja o godzinie 14.00. Zwycięzców wyłoni głosowanie, do udziału w którym uprawnieni będą wszyscy goście Festiwalu. Dla zwycięskich zespołów przewidziane są nagrody rzeczowe, które zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem Jamu.

15. Organizator nie przewiduje możliwości wypłaty ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody rzeczowej.

16. Z tytułu uczestnictwa w Jamie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków.

17. Jeden zespół może stworzyć tylko jedną grę..

18. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestników zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu oraz niniejszego regulaminu.

20. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

21. Powodzenia 🙂

Honour Partner

ORGANIZATION PARTNER

GOLDEN SPONSORS

SILVER PARTNER

Press Partner

TECHNOLOGICAL PARTNER

INDIE SUPPORTER

TAXI PARTNER

CREATIVE PARTNER

MEDIA

FRIENDS

CONTACT

Questions, propositions, ideas? Contact us!

 

CONTACT THE SKIPPER

Robert „Lapusz” Lapinski / robert@pixel-magazine.com

I am a happy owner of ZX Spectrum+ with Kempston interface and green Neptun 156 screen. See you at Pixel Heaven 2020.